បុគ្គលិក

នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សត្រូវបានធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលវែងដែល មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន និងដើម្បីជួយឱ្យពួកគេជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៏ អាជីព។ សីលានិធិបានចាត់បុគ្គលិកគឺជាទ្រព្យសកម្មដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងការប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
សីលានិធិបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកមួយរយចិតសិបប្រំាបីនាក់ដែលមានសាមសិបបួននាក់ជាស្រ្តី និង មានការិយាល័យចំនួន ២៥ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


បុគ្គលិកសីលានិធិគិតត្រឹមចុងខែសីហាឆ្នាំ២១០៤

ចំនួន ប្រភេទបុគ្គលិក បុគ្គលិកប្រុស បុគ្គលិកស្រ្តី ចំនួនសរុប
០១ អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់
០២ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្តាល ៣១ ៣៥
០៣ បុគ្គលិកប្រតិបត្ដិការ ៧៦ ៧៧
០៤ បុគ្គលិកគាំទ្រ ៣១ ២៧ ៥៨
ចំនួន ១៤៤ ៣៤ ១៧៨
Share