ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

២០១៤
ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ចំនួនភាគហ៊ុន ភាគរយដើមទុន
អង្គការសីលានិធិ លីមីធីត
៤១,២៨៦ ៤១.២៩%
លោក ស៊ុន បូរេត ៥,០០៤ ៥.០០%
លោកស្រី យឹម ឆាយលីន ៣៨,៧១០ ៣៨.៧១%
លោកស្រី សុង ធីតា ១០,០០០ ១០.០០%
លោកស្រី សៀង ហ៊ុន ៥,០០០ ៥.០០%
Total ១០០,០០០ ១០០.០០%
Share