ទស្សនៈវិស័យនិងបេសកកម្ម

ទស្សនៈវិស័យ

ចូលរួមចំណែកបង្កើនកំរិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអោយកាន់តែប្រសើរឡើង នឹងមាន ចេរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិលីមីធីត តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។

បេសកកម្ម

ពង្រឹង និងពង្រីកការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អប្រសើរដល់ប្រជារដ្ឋដើម្បីយកទៅពង្រីកមុខរបរដែល មានស្រាប់ឬដើម្បីបង្កើតមុខរបរថ្មីស្របច្បាប់តាមរយៈ ការផ្តល់សេវាឥណទាននិងសន្សំប្រាក់។

Share