របាយការណ៏សង្ខេបប្រតិបត្តិការ

ជាដុល្លារ មិថុនា ឧសភា មេសា មីនា កុម្ភះ មករា
ខេត្ត 7 7 7 7  7  7
ស្រុក 57 57 57 57 57 57
ការិយាល័យសាខា 16 16 16 16 16 16
ចំនួនអតិថិជន                   3,978 4,042 4,051 4,080 4,176 4,219
ភាគរយអតិថិជន ជាស្រ្តី 74.43 74.51 74.77 75.04 75.12 75.18
ផលប័ត្រឥណទាន 4,572,164 4,652,893 4,573,134 4,559,659 4,608,741 4,511,392
ចំនួ​នអតិថិជន ដាក់សន្សំ 4213 4226 4,259 4,262 4,317 4,300
ភាគរយអតិថិជនដាក់ សន្សំជាស្រ្តី                   75.00 75.00 75.28 75.34 75.24 75.35
សមតុល្យប្រាក់សន្សំ         206,392.44 205,867 203,426 202,196 202,051 196,158
មធ្យមផលប័ត្រឥណ ទាន/អតិថិជន 1149 1151 1129 1118 1104 1069
មធ្យមផលប័ត្រឥណ ទាន/មន្រ្តីឥណទាន 87,926 87,790 86,286 84,438 92,175 82,025
ផលិតភាពមន្រ្តី ឥណទាន 77 76 76 76 84 77
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប 128 128 129 130 122 120
ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន សរុប 52 53 53 54 50 55
ហានិភ័យលើស ៣០ថ្ងៃ 4.25% 3.95% 3.62% 3.24% 2.71% 2.93%
Share