ព័ត៌មានសង្គម

សម្រង់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានសង្គមសំខាន់ៗ សម្រាប់ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៤

គោលដៅ
លទ្ឋផលទទួលបាន ចំនួន
ប្រភេទអតិថិជន ចំនួន ឥណទានបានផ្តល់/ ប្រាក់សន្សំ ភាគរយនៃឥណទាន/ ប្រាក់បញ្ញើសរុប
អ្នកខ្ចីនៅទីក្រុង 380 296,522 6.06%
អ្នកខ្ចីនៅពាក់កណ្តាលទីក្រុង 1,294 893,268 18.25%
អ្នកខ្ចីនៅជនបទ 5,662 3,705,169 75.69%
អ្នកខ្ចីក្រោម៣០០ដុល្លារ 2,332 219,645 4.89%
អ្នកខ្ចីជាស្រ្តី 5,451 3,340,251 68.24%
អ្នកខ្ចីជាក្រុម 2,231 224,494 4.59%
អ្នកខ្ចីគ្មានទ្រព្យដាក់បញ្ចំា 1,499 98,822 2.02%
ឥណទានកសិកម្ម 3,759 2,394,687 48.92%
ឩបករណ៏ និងយន្តការបំពេញកាតព្វកិច្ចសង្គម
ក.ការកំណត់និងការពិនិត្យតាមដានភាពក្រីក្រ
និយមន័យបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ  យកតាមបន្ទាត់ភាពក្រីក្ររបស់ធនាគារ                 ពិភពលោក
ការវាស់/វាយតំលៃភាពក្រីក្រ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជ្រើសរើសឩបករណ៏               វាស់ភាពក្រីក្រ(PPI)
ការតាមដានភាពក្រីក្រ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជ្រើសរើសឩបករណ៏               វាស់ភាពក្រីក្រ(PPI)
របាយការណ៏ស្តីពីការបំពេញ    ការងារ  របាយការណ៏ ត្រូវរៀបចំធ្វើប្រចំាខែ និង                    ប្រចំាឆ្នំាំ
ខ.ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន និងការកែលំអរផលិតផល
ការកំណត់តម្លៃមានតម្លាភាព - អត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាពាក់ព័ន្ឋដាក់                 បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំឯកសារស្តីពីប្រាក់កម្ចី។
– ផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវសំណុំឯកសារទាក់ទង               និងទឹកប្រាក់កម្ចី អត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវា           ផ្សេងៗទៀតព្រមទំាងញែកក្នុងតារាង អោយ              ដាច់ពីគ្នារវាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ដើម និង               ការប្រាក់។ សំណុំឯកសារស្តីពីប្រាក់កម្ចី         ប្រគល់ជូនអតិថិជននៅពេលមកទទួលយក                     ប្រាក់កម្ចី។
– សមាជិកនៃអង្គការតម្លាភាពមីក្រូហិរញ្ញ                    វត្ថុ(MF Transparency)
– អនុវត្តន៏តាមគោលការណ៏ការពារអតថិជន              (Smart Campaign)
– ដាក់សំណើទិន្នន័យជូន MIX Market
– ដាក់សំណើទិន្នន័យជូនធនាគារជាតិ                       នៃកម្ពុជា
– ដាក់សំណើទិន្នន័យជូន(CMA)
ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៏ផលិតផល ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាប្រចំាឆ្នំាំ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ផលិតផល
ការទទួលយោបល់ពីអតិថិជន - បុគ្គលិកនៅតាមការិយាល័យសាខា ត្រូវ                     បានចាត់ចែងអោយចំាទទួលយក និងឆ្លើយ តបចំពោះបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន
– ប្រអប់ទទួលបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន                ត្រូវបានដាក់នៅគ្រប់ការិយាល័យសាខា។
– ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដើម្បីទទួលយកបណ្តឹងពី          អតិថិជន។
គ.សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើតឡើងក្រោយពេលបញ្ចេញប្រាក់។
ឃ.គោលការណ៏បុគ្គលិក
សិក្សាពីភាពពេញចិត្តរបស់      បុគ្គលិក ត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចំាឆ្នំា
គោលនយោបាយបន្ថែម ប្រាក់មាតុភាព/បិតុភាព ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព      និងគ្រោះថ្នាក់ប្រាក់រង្វាន់ការងារ ឯកសណ្ឋាន ប្រាក់សោធនព្រមទំាំង ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែល           រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតមានចែងនៅផ្នែក ដើមនៃជំពូក ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏ការងារ នៅក្នុងសៀវភៅស្តីពី    ធនធានមនុស្ស ស្របតាមច្បាប់ការងារនៃ         ប្រទេសកម្ពុជា។

បានរៀបចំដោយជំនួយបច្ចេកទេសពីPlaNet Finance ផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុប និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៏Francaise

សម្រង់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានសង្គមសំខាន់ៗ សម្រាប់ចុង ឆ្នំា២០១៣
គោលដៅ
លទ្ឋផលទទួលបាន ចំនួន
ប្រភេទអតិថិជន ចំនួន ឥណទានបានផ្តល់/ ប្រាក់សន្សំ ភាគរយនៃឥណទាន/ ប្រាក់បញ្ញើសរុប
អ្នកខ្ចីនៅទីក្រុង 487 308,130 6.44%
អ្នកខ្ចីនៅពាក់កណ្តាលទីក្រុង 1,713 871,387 18.21%
អ្នកខ្ចីនៅជនបទ 6280 3,605,146 75.35%
អ្នកខ្ចីក្រោម៣០០ដុល្លារ 3,012 277,274 5.80%
អ្នកខ្ចីជាស្រ្តី 6,282 3,244,440 67.81%
អ្នកខ្ចីជាក្រុម 2,783 288,541 6.03%
អ្នកខ្ចីគ្មានទ្រព្យដាក់បញ្ចំា 1,879 130,200 2.72%
ឥណទានកសិកម្ម 4,309 2,380,814 49.76%
 ឩបករណ៏ និងយន្តការបំពេញកាតព្វកិច្ចសង្គម
 ក.ការកំណត់និងការពិនិត្យតាមដានភាពក្រីក្រ
 និយមន័យបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ  យកតាមបន្ទាត់ភាពក្រីក្ររបស់ធនាគារ                 ពិភពលោក
 ការវាស់/វាយតំលៃភាពក្រីក្រ  ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជ្រើសរើសឩបករណ៏               វាស់ភាពក្រីក្រ(PPI)
 ការតាមដានភាពក្រីក្រ  ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជ្រើសរើសឩបករណ៏               វាស់ភាពក្រីក្រ(PPI)
 របាយការណ៏ស្តីពីការបំពេញ    ការងារ  របាយការណ៏ ត្រូវរៀបចំធ្វើប្រចំាខែ និង                    ប្រចំាឆ្នំាំ
 ខ.ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន និងការកែលំអរផលិតផល
 ការកំណត់តម្លៃមានតម្លាភាព  – អត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាពាក់ព័ន្ឋដាក់                 បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំឯកសារស្តីពីប្រាក់កម្ចី។
– ផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវសំណុំឯកសារទាក់ទង               និងទឹកប្រាក់កម្ចីអត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវា           ផ្សេងៗទៀតព្រមទំាងញែកក្នុងតារាងអោយ              ដាច់ពីគ្នារវាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ដើម និង               ការប្រាក់។ សំណុំឯកសារស្តីពីប្រាក់កម្ចី         ប្រគល់ជូនអតិថិជននៅពេលមកទទួលយក                     ប្រាក់កម្ចី។
– សមាជិកនៃអង្គការតម្លាភាពមីក្រូហិរញ្ញ                    វត្ថុ(MF Transparency)
– អនុវត្តន៏តាមគោលការណ៏ការពារអតថិជន              (Smart Campaign)
– ដាក់សំណើទិន្នន័យជូន MIX Market
– ដាក់សំណើទិន្នន័យជូនធនាគារជាតិ                       នៃកម្ពុជា
– ដាក់សំណើទិន្នន័យជូន(CMA)
 ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៏ផលិតផល ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាប្រចំាឆ្នំាំ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ផលិតផល
 ការទទួលយោបល់ពីអតិថិជន  – បុគ្គលិកនៅតាមការិយាល័យសាខា ត្រូវ                     បានចាត់ចែងអោយចំាទទួលយក និងឆ្លើយ តបចំពោះបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន
– ប្រអប់ទទួលបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន                ត្រូវបានដាក់នៅគ្រប់ការិយាល័យសាខា។
– ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដើម្បីទទួលយកបណ្តឹងពី          អតិថិជន។
 គ.សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
 កម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ  បង្កើតឡើងក្រោយពេលបញ្ចេញប្រាក់។
 ឃ.គោលការណ៏បុគ្គលិក
 សិក្សាពីភាពពេញចិត្តរបស់      បុគ្គលិក  ត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចំាឆ្នំា
 គោលនយោបាយបន្ថែម  ប្រាក់មាតុភាព/បិតុភាពការធានារ៉ាប់រងសុខភាព      និងគ្រោះថ្នាក់ប្រាក់រង្វាន់ការងារ ឯកសណ្ឋានប្រាក់សោធនព្រមទំាំង ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែល           រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតមានចែងនៅផ្នែក ដើមនៃជំពូក ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏ការងារនៅក្នុងសៀវភៅស្តីពី    ធនធានមនុស្ស ស្របតាមច្បាប់ការងារនៃ         ប្រទេសកម្ពុជា។

បានរៀបចំដោយជំនួយបច្ចេកទេសពីPlaNet Finance ផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុប និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៏Francaise

 

Share