អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រា​ខាង​ក្រោម​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​តាម​ពេលវេលា​មួយ​ជា​ទៀង​ទាត់ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ ។

រូបិយប័ណ្ណលក់ទិញ
ដុល្លារ/រៀល៤.០៤៦៤.០៣០
បាត/រៀល១១៧,៨០១១៦,៥០
អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នំា២០១៧

Share