ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះ ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈ នៅលើគេហទំព័រ: www.seilanithih.com.kh  និងត្រូវបានដាក់ ផ្សាយនៅលើក្តារព័ត៌មាននៅការិយាល័យ​ទាំងអស់របស់សីលានិធិ លីមីធីត។ មុខតំណែងទាំងអស់គឺមានការបើកចំហរដល់បេក្ខជនទាំងអស់។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាញយកទម្រង់បែបបទពីវេបសាយរបស់យើង: www. seilanithih.com.kh ទទួលបានពីការិយាល័សីលានិធិ លីមីធីត របស់យើងនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

(ពាក្យស្នើសុំទាញយក)

តារាងការងារ
Position  Hiring  Location  Post Date Deadline
សន្តិសុខ ២​នាក់ សាខាខេត្តបាត់ដំបង,បន្ទាយមានជ័យ
១៣-វិច្ឆិកា-១៧ ២៧-វិច្ឆិកា-១៧
គណនេយ្យ ១​នាក់ សាខាស្រុក ពួក ខេត្តសៀមរាប
១៣-វិច្ឆិកា-១៧ ២៧-វិច្ឆិកា-១៧
មន្ត្រីឥណទាន ច្រើន​នាក់ សាខាស្រុកម៉ោងឬស្សី
១៣-វិច្ឆិកា-១៧ ២៧-វិច្ឆិកា-១៧
Share