ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

លេខរៀង

តួនាទី

ចំនួន

ទីតាំងការងារ

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ

មន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យា
១ នាក់
ការិយាល័យកណ្តាល
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
១ នាក់
ការិយាល័យកណ្តាល
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
មន្ត្រីឥណទាន
 ៥ នាក់
ការិយាល័យកណ្តាល
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
មន្ត្រីឥណទាន
 ៥ នាក់
សាខាខណ្ឌសែនសុខ
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
មន្ត្រីឥណទាន
 ៥ នាក់
សាខាស្រុកសំឡូត
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ជំនួយការការិយាល័យ
១ នាក់
សាខាស្រុកមោងឬស្សី
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
Share